Search App Store

Book
Business
Catalogs
Education
Entertainment
Finance
Food & Drink
Games
Health & Fitness
Lifestyle
Medical
Music
Navigation
News
Photo & Video
Productivity
Reference
Social Networking
Sports
Travel
Utilities
Weather

(iPhone, iPad,
iPod touch,
iPad Mini,
iOS, iPad Air)HUMIDITY CALCULATOR / KALKULATOR WILGOTNOŚCI
by Mobile Madness


Hygro-Calc HUMIDITY CALCULATOR LAB-EL

LAB-EL HUMIDITY CALCULATOR computer program was designed for basic calculation of humidity measurements. This kind of calculations are often required in meteorology, when designing air conditioning systems, during manufacturing processes as well as in laboratories (e.g. when calibrating measurement equipment). This program allows users to convert one set of humidity parameters into another.

LAB-EL HUMIDITY CALCULATOR computer program calculates uncertainty results. These are taken from uncertainty of input data (introduced by the user through the input window) and the uncertainty of formula used for moisture calculation.

The results are true with respect to over water or to over ice, depending on whether there is water or frost (ice) in the chilled mirror hygrometer or psychrometer.

The input and counted data values are as follow:
DP - dew point temperature,
FP - frost point temperature,
RH - relative humidity with respect to water (or to ice),
T - air temperature,
Tw/Ti - the wet-bulb (or ice-bulb) temperature in psychrometer,
P1 - air pressure at point 1, where input values are defined,
P2 - air pressure at point 2, where values are calculated,
PPMV - volume of water vapour in dry air (ppm, parts per million),
PPMW - mixing ratio, weight of water vapour in dry air (ppm, parts per million),
x - mixing ratio, weight of water vapour in dry air (g/kg),
I - enthalpy I(1+x) of mixture dry air (1) and water vapour (x),
WVP - vapour pressure in moist air,
SWVP - saturation vapour pressure of moist air with respect to water (or to ice).

###################################

Higro-Kalk KALKULATOR WILGOTNOŚCI LAB-EL

Program KALKULATOR WILGOTNOŚCI LAB-EL pozwala na prowadzenie przeliczeń różnych parametrów opisujących klimat. Obliczenia takie wykonuje się np. w meteorologii, przy projektowaniu klimatyzacji pomieszczeń, w procesach technologicznych w przemyśle oraz w laboratoriach metrologicznych (np. podczas prowadzenia wzorcowania przyrządów pomiarowych). Znajomość określonego zestawu danych wejściowych umożliwia obliczenie pozostałych parametrów klimatu.

Program KALKULATOR WILGOTNOŚCI LAB-EL oblicza niepewności wyników, których źródłem są zarówno niepewności danych wejściowych (wprowadzane przez użytkownika w ramce danych wejściowych), jak i niepewności wzorów wykorzystanych do obliczeń wilgotności.

Wyniki obliczeń są ważne odpowiednio w kolumnie Nad wodą albo Nad lodem w zależności od występowania wody albo szronu (lodu) w higrometrze punktu rosy lub psychrometrze.

Możliwe jest wprowadzanie i obliczanie następujących wielkości:
DP - temperatura punktu rosy,
FP - temperatura punktu szronu,
RH - wilgotność względna odniesiona do stanu nasycenia nad wodą (lub lodem),
T - temperatura powietrza,
Tw/Ti - temperatura termometru mokrego pokrytego wodą (lub lodem) w psychrometrze,
P1 - ciśnienie powietrza panujące w punkcie 1, w którym są określone wprowadzane dane wejściowe,
P2 - ciśnienie powietrza panujące w punkcie 2, w którym są obliczane wyniki,
PPMV - zawartość objętościowa pary wodnej w suchym powietrzu (ppm, części milionowych),
PPMW - zawartość wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (ppm, części milionowych),
x - zawartość wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (g/kg),
I - entalpia I(1+x) mieszaniny powietrza suchego (1) i pary wodnej (x),
WVP - ciśnienie pary wodnej znajdującej się w wilgotnym powietrzu, ciśnienie cząstkowe pary wodnej,
SWVP - ciśnienie nasyconej pary wodnej zawartej w wilgotnym powietrzu nad wodą (lub lodem).

Download link

http://itunes.apple.com/app/humidity-calculator-kalkulator/id679191496?uo=5&at=10ldfa&ct=stwb
HUMIDITY CALCULATOR / KALKULATOR WILGOTNOŚCI by Mobile Madness on the App Store (iPhone, iPad, iPod touch, iPad Mini, iOS, iPad Air)